लोकसेवा वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरुको समाधान कसरी गर्ने ? अपनाउनुहोस यी विधिहरु